top of page

CHINESE TEA VOCABULARY

Chá Chǒng (茶宠)

Tea Pet - Decorative/ Drinks Extra Tea

Chá Chuán (茶船)

Tea Boat - Catches Excess Liquid

Chá Hé (茶荷)

Tea Lotus - Tea Presentation Vessel

Chá Hú (茶壶)

Teapot - Brewing Vessel

Chá Pán (茶盘)

Tea Board - Catches Excess Liquid

Gài Wǎn (蓋碗)

Lidded Bowl - Brewing Vessel

Gōng Dào Bēi
(公道杯)

Fairness Pitcher - Serving Vessel

Pǐn Míng Bēi
(品茗杯)

Three Sip Cup (Teacup) - Drinking Vessel (~50-150ml)

bottom of page